Tuesday, August 23, 2016

Do You Understand What the Lord’s Prayer Says?

You have a regular knowledge of Armenian, but are perhaps among those who have said that you attend the Badarak (Պատարագ – Mass) and do not understand it because it is krapar (գրաբար) or Classical Armenian. Let’s put aside the fact that, besides the hymns and some texts, a good part of the Sunday ceremony is in Modern Armenian. Let’s focus on what you may have said or still say. 

Is it true? You cannot understand krapar? 
  
Yes, you can! 
  
As we have said other times, krapar is not to Modern Armenian what Old English is to Modern English or Latin is to French or Spanish. This means that, unlike the case of Old English or Latin, you may have never learned krapar, but if you know Modern Armenian, you can do a lot. 
  
You just need to pay some attention. 
 
Let’s take the most representative and commonly used text: the Lord’s Prayer. Here’s the original:
Hayr mer vor herginus es, soorp yegheetsee anoon Ko. Yegestseh arkayootyoon Ko. Yeghitsin gamk Ko vorbes herginus yev hergri. uZhats mer hanabazort door mez aysor. Yev togh mez zbardees mer, vorbes yev mek toghoomk merots bardabanats. Yev mi danir uzmez I portsootyoon ayl purgya uzmez ee chareh. Zi ko e arkayootyoon yev zorootyoon yev park havideans Amen.

(
Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո։ Եկեսցէ արքայութիւն Քո։ Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։ Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս Ամէն)։

The assumption that you know Armenian entails that you also know how to read it. Therefore, you will surely be able to identify յերկինս (hergins) and յերկրի (hergri) withերկինք (yergink “heaven; sky”) and երկիր (yergir “earth; land”). Such being the case, you will be able to understand that the first three sentences include the words “father” (հայր/hayr), “our” (մեր/mer), “heaven” (երկինք/yergink), “holy” (սուրբ/soorp), “name” (անուն/anoon), “your” (քու/koo), “kingdom” (արքայութիւն/arkayootion), “will” (կամք/gamk). Thus, you know almost everything, because these are common words in Modern Armenian too!

You may not get at first glance what եղիցի (yegheetsee) and եկեսցէ (yegestse) mean, because they are not Modern Armenian. To solve the “puzzle,” you need to pick your own brain. If you know that soorp yegheetsee anun ko means “holy [blank] your name,” perhaps yegh (եղ), the root of yegh(eetsee), would be related to yegh(av) (եղաւ), a past form of the verb ullal (ըլլալ) “to be”! If you know that yegestseh arkayootioon ko means “[blank] your kingdom,” then yeg (եկ), the root of yeg(estse), might be related toyeg(av) (եկաւ), a past form of the verb kal (գալ) “come.” Now go and look into the English version. 

You will have some trouble with hanabazort (հանապազորդ), because this adjective does not relate to any word in Modern Armenian. However, you do not need to know what the word means at first glance to understand the essential: the prayer asks the Lord to “give us today our bread.” If you are too anxious, then check a dictionary: you will find that hanabazort means “daily.”

The words togh and toghum in the fourth and fifth sentences are the most complicated, because they are both related to the same verb, toghul (թողուլ), which is rarely used in Modern Armenian with one meaning: “to leave.” As a regular speaker of Modern Armenian, you know that the root bard(is) (պարտիս) must be related to the word bard(k) (պարտք “debt”), and you may guess that bardaban is related to the latter. The word toornaban (դռնապան) means “doorkeeper”; thus, bardaban should mean “debt-keeper” (= debtor).
(Don’t get confused. Instead of “debt,” the English Bible speaks about “trespass” or “sin,” but we all know that the Bible has different translations for different words.) 

We ask from God something for our debts, in the same way that we do the same for our debtors. Can we understand that we ask to be “left alone” with our debts, in the same way that we “leave alone” our debtors? A little improbable, but the meaning is not too farfetched. To be left alone may be somehow understood as to be pardoned for something we did. Actually, the verb toghul had another meaning in krapar, “to pardon,” namely, nerel (
ներել) in Modern Armenian.

In conclusion: if you try to penetrate the meaning of your prayer, it will not take you long to crack the code. We will study other examples in the future.


Friday, August 5, 2016

How Time and Place Are Tied to Each Other

We all know that the English name for the head of a certain board is chairman. But don’t rush: the Armenian translation of “chairman” is not atoramart (աթոռամարդ)! This would only be a literal, but inexistent translation. The actual Armenian word is adenabed (ատենապետ), and its components have nothing to do with “chair” or “man.”
Where does adenabed come from? There is a word aden that means “time,” synonymous with zhamanag (ժամանակ). For instance, you may say, “Aden choonim” («Ատեն չունիմ» / “I don’t have time”), and this is the same as “Zhamanag choonim” («Ժամանակ չունիմ»).
However, if the word bed (պետ) means “head, chief, leader,” does this mean that adenabed literally means “chief of time”?
Not a chance.
The word aden derives from adean (ատեան). The grammatical rule establishes that the diphthong ea (եա) becomes e (ե) in a compound word. Thus, we have madean (մատեան “book”) > madenataran (մատենադարան “library”). This is how we ensure that the e in adenabed and madenataran is written with ե and not է.
But adean has nothing to do with time. It means “meeting, session; assembly of judges; court; trial,” as well as “consulting body/board.” Thus, adenabed means “head of the meeting” or “head of the consulting body/board.” In the same way, the secretary of that same meeting or board is called adenatubir (ատենադպիր); tubir means “scribe,” hence the original meaning of tubrots (“school”) as place where the scribes were trained in old times.
However, a puzzling question remains: how adean went from indicating place to indicate time? From its original meaning, adean later went to mean “time of the session or meeting,” and then “time” in general. Interestingly, the current word aden is only used in Western Armenian with the meaning “time.”
There is an opposite example of a word going from indicating time to indicate place. It is precisely the word zham (ժամ “moment”), which later acquired the meaning “church.” Yegeghetsee yertal (եկեղեցի երթալ) and zham yertal (ժամ երթալ) have practically the same meaning, although the latter is rarely used in writing nowadays. From this secondary use of zham, we have the word zhamgoch (ժամկոչ “sexton”).
Time flies, and so the meaning of words.